Škody z poistenia schopnosti splácať úver, poistenia osobných vecí a zneužitia kreditnej karty Home Credit

Aký je postup po nahlásení poistnej udalosti?

 

Pojistnou událost oznamujte bez zbytecneho odkladu

1

Po nahlásení reklamácie vám najneskôr do 3 pracovných dní zašleme e-mail s číslom reklamácie.

Odklad splatky

2

Ak budeme potrebovať doplniť ďalšie informácie alebo dokumenty, sami vás budeme kontaktovať.

Popište

3

Po získaní všetkých potrebných dokumentov rozhodneme o nároku do 10 pracovných dní.

 

Pro rychlé vyřízení škody si připravte tyto dokumenty

Pracovná neschopnosť

 • Potvrdenie o práceneschopnosti s dátumom začiatku práceneschopnosti a s uvedením pravidelných kontrol
 • Lekárske správy alebo prepúšťacia správa z nemocnice
 • Ak je to vhodné, akúkoľvek inú dokumentáciu týkajúcu sa nároku, ktorú máte k dispozícii.

Hospitalizácia

 • Potvrdenie o práceneschopnosti s dátumom začiatku práceneschopnosti a s uvedením pravidelných kontrol
 • Lekárske správy alebo prepúšťacia správa z nemocnice
 • Ak je to vhodné, akúkoľvek inú dokumentáciu týkajúcu sa nároku, ktorú máte k dispozícii.

Strata zamestnania

 • Pracovná zmluva
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Potvrdenie úradu práce, že ste na zozname uchádzačov o zamestnanie
Ošetrovanie člena rodiny
 • Potvrdenie o liečbe rodinného príslušníka s dátumom začiatku liečby / kópia rozhodnutia ošetrujúceho lekára zdravotníckeho zariadenia o potrebe liečby ošetrovanej osoby
 • V prípade dlhodobej pomoci kópiu rozhodnutia o priznaní príspevku na starostlivosť od Úradu práce Českej republiky.
 • Ďalšia dokumentácia, ktorú máte k pohľadávke

 

Zdravotné postihnutie
 • Potvrdenie o invalidite vydané okresnou správou sociálneho zabezpečenia
 • Akékoľvek ďalšie dokumenty o udalosti, najmä lekárske správy

 

Úmrtia
 • Kópia úmrtného listu poisteného
 • Kópia potvrdenia o prehliadke zosnulého (s čitateľnou adresou lekára), ak bolo vydané
 • Kópia pitevnej správy (s čitateľnou adresou lekára), ak bola vykonaná súdna pitva
 • Kópia uznesenia Polície Českej republiky alebo zahraničnej polície s overeným prekladom (v prípade, že išlo o udalosť vyšetrovanú políciou)

 

Osobné veci, kreditná karta

 • Kópie dokladov od Polície SR (v prípade dokladov zo zahraničia aj ich preklad do českého jazyka)
 • Kópiu výpisu z účtu, na ktorom sú uvedené neoprávnené transakcie.
 • Kópia protokolu o výmene alebo blokovaní karty SIM
 • Kópiu výpisu z telefónneho účtu, v ktorom sú uvedené neoprávnené transakcie.
 • Kópiu výpisu z účtu, na ktorom sú uvedené neoprávnené transakcie.
 • Kópia záručného listu mobilného telefónu
 • Kópia dokladu o kúpe mobilného telefónu
 • Originály dokladov preukazujúcich skutočnú výšku nákladov vynaložených v súvislosti s poistnou udalosťou - pokladničné doklady/faktúry za nové osobné doklady a veci a pod.