Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť MAXIMA pojišťovna, a.s., so sídlom: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 61328464, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, vložka č.: B 3314, ako prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "MAXIMA"), si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou MAXIMA.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať so svojimi podnetmi, uplatňovanými právami a ďalšími požiadavkami emailom na dpo@Maxima-as.cz nebo poštou na adrese Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika.

 1. Rozsah spracúvania osobných údajov

MAXIMA spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých prehľad nájdete na tejto stránke.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje MAXIMA spracúva, môžu byť najmä klienti, potenciálni klienti (najmä poistníci a poistení, návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov spoločnosti MAXIMA) a ich zástupcovia, ďalší účastníci poistných vzťahov, zamestnanci spoločnosti MAXIMA, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli spoločnosti MAXIMA v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so spoločnosťou MAXIMA, alebo ktoré MAXIMA získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. MAXIMA získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

 2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Medzi osobné údaje, ktoré o Vás MAXIMA spracúva, patria základné a rozšírené identifikačné údaje dotknutej osoby slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby, informácie o bankovom spojení, osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dohodnutie a plnenie poistných produktov, korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou, osobitné kategórie osobných údajov (najmä informácie o zdravotnom stave), osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti MAXIMA voči dotknutým osobám a takýmto tretím osobám, osobné údaje zamestnancov spoločnosti MAXIMA.

Základné identifikačné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb: meno, priezvisko, rodné číslo a/alebo dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla (mobilný telefón, fax, pevná linka a pod.), e-mail.

Osobitné kategórie osobných údajov: informácie o zdravotnom stave. Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiace služby spoločnosti MAXIMA relevantné, v rozsahu nevyhnutnom tiež obsah zdravotníckej dokumentácie sprístupnenej dotknutou osobou.

3. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

MAXIMA spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti MAXIMA, plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou MAXIMA a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti MAXIMA alebo tretích osôb. 

4. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva priamo MAXIMA alebo sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v zahraničí, ktorí poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technických a organizačných opatreniach na zaistenie primeranej bezpečnosti osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané len v kyberneticky aj fyzicky dobre zabezpečených informačných systémoch.

Medzi oprávnených sprostredkovateľov a príjemcov Vašich osobných údajov patrí sprostredkovatelia poistenia a iné oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti poisťovníctva, poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia), poskytovatelia asistenčných a ďalších služieb, zaisťovatelia. V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj v rámci výmeny informácií medzi poisťovňami, bankami, a tiež verejnoprávnym orgánom.

Údaje sa niekedy môžu byť poskytnuté do tretej krajiny, a to najmä v prípade, keď je to nevyhnutné na poskytnutie asistenčných služieb alebo konkrétneho plnenia v rámci poistenia. Najmä v prípade cestovného poistenia či využitia medzinárodného poskytovateľa asistenčných služieb dochádza k odovzdaniu osobných údajov v rozsahu potrebnom pre bezproblémové poskytnutie služieb.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok poskytnuté štátnym orgánom (súdom, Polícii SR, notárom, orgánom finančnej správy atď., v rámci výkonu ich zákonných povinností) alebo ich MAXIMA môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

5. Doba uchovávania osobných údajov

MAXIMA uchováva Vaše osobné údaje počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. Na účel plnenia zmluvy uchováva MAXIMA osobné údaje počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy alebo po dobu nevyhnutnú, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

V prípade neuzavretých poistných zmlúv spracúva Poisťovňa osobné údaje do konca druhého kalendárneho roka od poslednej komunikácie s klientom, pokiaľ do tej doby nedôjde k dojednaniu poistenia alebo si pred uzavretím zmluvy neuplatníte niektoré z vašich práv.

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou poistnej zmluvy a ktoré majú práva a povinnosti z poistnej zmluvy, je nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov z poistnej zmluvy. Ide najmä o poistené osoby v rámci individuálneho aj skupinového poistenia, ako aj o obvinených, oprávnené osoby, poškodených a iné osoby, ktorých osobné údaje sú potrebné na výkon poisťovacej činnosti. Na tento účel je poisťovňa oprávnená spracúvať tieto osobné údaje po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom (napr. Občiansky zákonník, zákon o distribúcii poistenia a pod.), a ak aj po uplynutí tejto doby zostanú nevyriešené nároky (hoci aj sporné) medzi poisteným a poisťovňou vzniknuté v súvislosti s poistením, tak až do ich vysporiadania.

6. Práva dotknutej osoby

MAXIMA spracúva osobné údaje pre účely poistenia bez súhlasu dotknutej osoby.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci ponuky a uzatvárania zmlúv v prípade niektorých zmluvných produktov spoločnosti MAXIMA (napr. poistenie dopravných prostriedkov) môže dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu vrátane rozhodnutí o uzatvorení poistnej zmluvy alebo stanovení výšky poistného. O tomto postupe je vždy dotknutá osoba osobitne informovaná.

Ako dotknutá osoba máte právo získať od spoločnosti MAXIMA potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak MAXIMA spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám.

MAXIMA je povinná Vám na Vašu žiadosť poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

Máte právo na to, aby MAXIMA bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov (ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávneného záujmu spoločnosti MAXIMA alebo tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania).

Máte právo získať od spoločnosti MAXIMA osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo, aby Vaše osobné údaje boli k inému prevádzkovateľovi prenesené priamo spoločnosťou MAXIMA, ak je to technicky uskutočniteľné. Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov. Máte právo na to, aby MAXIMA bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak neexistuje žiadny právny základ spracúvania týchto údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť MAXIMA, alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. Záznamy telefonických hovorov

Spracúvame záznamy telefonických hovorov tretích strán na účely prevencie a odhaľovania poistných podvodov a iných nezákonných činov. Tieto nahrávky sa môžu použiť ako dôkaz v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní. Ďalším účelom spracovania záznamov telefonických hovorov je riadenie kvality poskytovaných služieb a vzťahov so zákazníkmi. Právnym základom je oprávnený záujem poisťovne.

8. Osobné údaje osôb zo záznamov z kamerových systémov

Osobné údaje osôb zo záznamov z kamerových systémov umiestnených v klientskom centre na adrese Italská 1583/24 Praha 2 spracúva poisťovňa na účely oprávnených záujmov na zaistenie bezpečnosti a ochrany budov a priestorov využívaných poisťovňou, ochrany majetku a osôb v týchto budovách, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a záujmov zamestnancov, klientov a tretích osôb, prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a dokazovania v súdnom konaní.
 

Legislatíva

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, publikovaný pod č. 49/2001 Z.z.
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v úplnom znení
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 • Právne predpisy v oblasti účtovníctva, daní a kontrolnej činnosti
 • Vykonávacie právne predpisy

Dátum: 1. 2. 2024